Sąd pracy prawdopodobnie nie uwzględni powództwa menedżera o przywrócenie do pracy, nawet gdy umowę o pracę rozwiązano w sposób sprzeczny z prawem.

W wyroku z 17 sierpnia 2006 r. III PK 53/06 Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż odwołanemu członkowi zarządu spółki kapitałowej, zatrudnionemu na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano sprzecznie z prawem, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy.