Objęcie nauką dzieci o rok młodszych ma wyrównywać ich edukacyjne szanse. Ma również umożliwić wcześniejsze rozpoznawanie uzdolnień dzieci.

Szkoła dla sześciolatków

Za dwa lata, od 1 września 2012 r. obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci w wieku sześciu lat. W tym samym czasie naukę w szkole mogą już rozpocząć pięciolatki, pod warunkiem jednak że wykażą psychofizyczną dojrzałość. Decyzję o ich przyjęciu ostatecznie podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W latach szkolnych 2010/2011 – 2011/2012, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym skończy sześć lat. Dyrektor publicznej szkoły może przyjąć do niej sześciolatka, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły. Oznacza to, że jeśli samorządy nie będą miały środków finansowych na przygotowanie szkoły do nauki sześciolatków, to dyrektorzy odmówią rodzicom przyjęcia takiego dziecka.

Na dostosowanie szkół do realizacji takiego zadania samorządy mogą się ubiegać o pomoc finansową z budżetu państwa m.in. z programu Radosna szkoła. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono 40 mln zł, a w tym 150 mln zł. W 2011 roku zarezerwowana kwota również ma wynieść ok. 150 mln zł.

Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów. Zanim taka pomoc trafi do szkół, wojewoda powiadamia gminy o możliwości ubiegania się o środki na dostosowanie szkół na przyjęcie sześciolatków. Te muszą następnie sporządzić wniosek i przedstawić swoje zapotrzebowania, począwszy od pomocy dydaktycznych, a kończąc na utworzeniu placu zabaw.

Dlatego na przygotowanie wszystkich szkół do przyjęcia sześciolatków są jeszcze dwa lata. Trzeba pamiętać, że od odmownej decyzji dyrektora szkoły, który uzna, że jego placówka nie jest przygotowania na naukę sześciolatków, rodzicowi nie przysługuje odwołanie.

Wszystkie szkoły podstawowe mogą się starać o dotację na zakup pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w placówkach. W szkole z liczbą uczniów do 69 pomoc ta wynosi 6 tys. zł, a powyżej 70 uczniów – maksymalnie 12 tys. zł. Jeżeli szkoła chce utworzyć lub zmodernizować plac zabaw, może liczyć na dofinansowanie w wysokości od 63 tys. zł do 115 tys. zł. Warunkiem otrzymania tych pieniędzy jest wkład własny organów szkół, który musi być na poziomie 50 proc. kosztów inwestycji. Na podobnych zasadach placówki mogą występować o zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych lub utworzenia placu zabaw, jeżeli ich koszty zostały lub zostaną poniesione od 1 stycznia 2009 r. do 10 października 2013 r.