Osoby, które ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy, rozpoczynający się 1 października tzw. okres świadczeniowy, muszą w gminie złożyć wniosek o ustalenie do nich prawa. Do niego muszą też dołączyć odpowiednie zaświadczenia, np. o bezskutecznej egzekucji alimentów, oraz oświadczenia, np. o dochodach. Wzory tych druków określa nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. nr 123, poz. 836).

Składanie wniosków będzie możliwe od 1 sierpnia, ale niektóre gminy, zanim zostało wydane nowe rozporządzenie, już rozpoczęły wydawanie tych druków.

– Zamówiliśmy nowe druki, ale na razie do wyczerpania zapasów wydajemy dotychczas obowiązujące, bo rozporządzenie nie zmieniło ich wzoru – mówi Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Te osoby, które pobrały stare druki, nie muszą więc wymieniać ich na nowe.

Nowe rozporządzenie zmienia natomiast sposób obliczania tzw. dochodu utraconego. Od nowego okresu świadczeniowego nie będzie już obowiązywała zasada, że nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed złożeniem wniosku, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Wykreślenie tego przepisu spowodował wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 roku (sygn. akt P 45/08). Dotyczył on wprawdzie sposobu ustalania dochodu w świadczeniach rodzinnych, ale te samy zasady zostały przyjęte również przy ubieganiu się o fundusz.

– Dobrze, że przepisy zostały ujednolicone, bo gdy osoba starała się o obydwa świadczenia, to musieliśmy na dwa sposoby obliczać jej dochód – mówi Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Płocku.

To niejedyne zmiany, jakie czekają osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne czy z FA. Dostosowaniem przepisów do wyroku TK w ustawie o świadczeniach rodzinnych zajmował się na ostatnim posiedzeniu rząd. Przyjął też założenia do zmian w ustawie z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Zmianie ulegną m.in. zasady odbierania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu. Gmina złoży wniosek o odebranie tego dokumentu rodzicowi, jeżeli nie płaci on zasądzonych alimentów przez sześć miesięcy. Dłużnik od decyzji gminy będzie mógł się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego.

317 tys. osób było uprawnionych w 2009 roku do świadczeń z funduszu alimentacyjnego