Z majowego raportu Deloitte i Szkoły Głównej Handlowej wynika, że uczelnie powinny dążyć do bliskiej kooperacji z pracodawcami. Okazuje się bowiem, że prawie połowa absolwentów studiów, także tych dla magistrów, uważa, że są niedostatecznie przygotowywani do zastosowania zdobytej na studiach wiedzy w praktyce. Jeszcze gorzej oceniają przydatność odbytych studiów w procesie poszukiwania pracy. Niedostateczne związki proponowanych przez uczelnie studiów z potrzebami gospodarki potwierdza fakt stosunkowo wysokiego bezrobocia wśród absolwentów.

Uprawnienia do pracy

Studia z logistyki w zarządzaniu proponuje Szkoła Wyższej im. Jańskiego, która działa w siedmiu miastach Polski. Przeznaczone są one dla osób pracujących lub pragnących pracować przy organizacji procesów związanych z zakupem i sprzedażą produktów konsumpcyjnych oraz przemysłowych. Na absolwentów tego kierunku już czekają miejsca pracy. Zainteresowaniem cieszy się kierunek dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy. Nic dziwnego – wykwalifikowani specjaliści w tym zakresie mogą stosunkowo łatwo znaleźć pracę. Firmy zatrudniający powyżej stu pracowników są zobowiązane z mocy prawa zatrudnić specjalistę od BHP.

Politechnika Opolska proponuje studia przygotowujące do pełnienia funkcji audytora energetycznego. Zdaniem Jerzego Jantosa, prorektor tej uczelni jest to zawód z przyszłością – obiekty budowlane muszą spełniać określone prawem kryteria w zakresie energooszczędności, a każdy budynek musi mieć potwierdzający to certyfikat. Wystawić certyfikat może wyłącznie uprawniony do tego audytor legitymujący odpowiednim wykształceniem, które można zdobyć na studiach podyplomowych.

Menedżerowie w samorządach

Funkcjonująca pierwszy rok Akademia Liderów Samorządowych (ALS) to podyplomowe studia profilowane dla pracowników samorządowych. Słuchacze poszerzają wiedzę o stanowieniu aktów prawa miejscowego, usługach świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także o budowaniu wizerunku urzędu, przejrzystości funkcjonowania urzędu i praktykach antykorupcyjnych, zarządzaniu finansami publicznymi oraz współpracy z organizacjami społecznymi. Inicjatorem ALS jest resort spraw wewnętrznych i administracji, któremu zależy na podniesieniu kompetencji menedżerskich wśród pracowników w samorządach terytorialnych. Jest to projekt pilotażowy, realizowany na razie tylko na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdaniem Rafała Sikorskiego, koordynatora projektu ALS chodzi o poprawę funkcjonowania samorządów przez stworzenie kompetencji Mistrza Publicznej Administracji (MPA) wzorowanej na kompetencjach menedżerskich zdobywanych podczas studiów MBA. Propozycja studiów w Akademii Liderów Samorządowych jest adresowana do wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz do ich zastępców, do starostów, marszałków województw, do członków zarządów powiatów i województw, sekretarzy i dyrektorów urzędów marszałkowskich, odpowiadających za organizację i jakość pracy urzędu, a także skarbników. Zajęcia prowadzą znani eksperci tematyki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, z UW i dwóch wyższych szkół bankowych z Poznania i Torunia.

Współpraca z biznesem

Na mocy porozumienia władz Politechniki Warszawskiej z dostawcami technologii IT konsultanci firmy Altab prowadzą wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych poświęcone systemom klasy ERP. Na przykładzie rozwiązań SAP BusinessObjects i SAP Business One studenci poznaja m.in. funkcjonalności branżowe tych systemów i kierunki rozwoju aplikacji tej klasy. Firmy SAP Polska oraz Altab zostały zaproszone przez Politechnikę Warszawską do prowadzenia wykładów i zajęć praktycznych dla studentów studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie zasobami IT”. Chodzi o ściślejsze powiązanie programu studiów z praktyką gospodarczą, co ma następnie podnieść praktyczną przydatność programu i skutkować lepszym przygotowaniem absolwentów do radzenia sobie na rynku pracy.

Przedstawiciele firmy Altab uważają, że praktyczne ćwiczenia, jakie prowadzą dla studentów kierunków podyplomowych są okazją do zaprezentowania najważniejszych funkcjonalności aplikacji biznesowych, zalet takiej ich architektury, która jest zorientowana na usługi oraz możliwości parametryzacji systemów pod kątem specyficznych potrzeb konkretnej firmy. W podobny sposób ofertę studiów podyplomowych wzbogaca Politechnika Częstochowska, która korzysta z warsztatów prowadzonych przez konsultantów firmy Resolution, którzy do ćwiczeń wykorzystują systemy ERP Microsoftu.

- Wiedza zdobyta podczas ćwiczeń da absolwentom większą skuteczność w ubieganiu się o miejsca pracy na stanowiskach kierowniczych w działach IT – przekonują konsultanci Resolution.

Kwalifikacje praktyczne

Politechnika Poznańska proponuje program łączący kierunek dotyczący partnerstwa publiczno – prywatnego i zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa i tematyką pozyskiwania funduszy unijnych. Władze uczelni wskazują, że bez wiedzy i kompetencji w tym zakresie ciężko będzie, zwłaszcza samorządom, uruchomić instytucję PPP i korzystać z niej przy realizacji inwestycji potrzebnych lokalnym społecznościom, np. dróg, parkingów, ośrodków sportu itp. Z kolei Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje ponad 50 kierunków ekonomicznych. Zdaniem Wojciecha Sokolnickiego, kierownika biura promocji tej uczelni wciąż dużym zainteresowaniem cieszy się rachunkowość – ukończenie studiów w tym zakresie daje uprawnienia do bycia samodzielnym księgowym.