Ośrodek pomocy społecznej może prowadzić postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego na podstawie upoważnienia, a nie uchwały rady gminy.
Organ właściwy dłużnika, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica niepłacącego alimentów, może od 14 czerwca przekazać na podstawie pisemnego upoważnienia do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy prowadzenie działań wobec tego rodzica. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, nie jest do tego potrzebna uchwała rady gminy.
Taką zmianę w ustawie z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.) wprowadził art. 60 ustawy z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530). Wcześniej ze względu na brak jednoznacznych przepisów niektóre uchwały rad gmin, które przekazywały do ośrodka pomocy społecznej, np. zadanie aktywizacji zawodowej dłużnika były kwestionowane przez nadzór wojewody.