Wojsko zamierza przesłać do pracodawców informator o służbie w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR). Do wstąpienia do służby będzie namawiało żołnierzy rezerwy i tych, którzy zamierzają odejść z armii zawodowej.

Pracodawcy otrzymają rekompensatę finansową za nieobecność pracownika, który przebywa na ćwiczeniach w wojsku. Za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być ona wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Również żołnierze, których pensja jest wyższa od ich uposażenia, będą otrzymywać wyrównanie do takiej samej wielkości, co pracodawca.

Umotywowany wniosek

O służbę w NSR na stanowisku żołnierza szeregowego mogą się ubiegać kandydaci, którzy nie ukończyli 50 lat. W przypadku podoficerów i oficerów mogą to być osoby o 10 lat starsze. Zanim kandydat zostanie żołnierzem NSR, musi spełnić kilka warunków. Jednym z najważniejszych jest złożenie wniosku o zawarcie kontraktu na pełnienie służby w NSR. Taki kontrakt może być zawarty jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat. Jednak maksymalnie może on trwać do 15 lat.

W tym roku wojsko będzie namawiało do wstąpienia do tej formacji żołnierzy rezerwy, którzy służyli w armii. Druga grupa to żołnierze zawodowi, którzy zamierzają z niej właśnie odejść. Z kolei w 2011 roku zostanie utworzona tzw. służba przygotowawcza dla osób, które wcześniej nie miały żadnego kontaktu ze służbą wojskową. Po odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu osoby te będą mogły ubiegać się o wstąpienie do NSR i otrzymania tzw. przydziału kryzysowego.

Żołnierz rezerwy wniosek o zawarcie kontraktu powinien złożyć bezpośrednio do wojskowej komendy uzupełnień. Z kolei żołnierz w czynnej służbie wojskowej dokonuje tego za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę.

Samo złożenie wniosku jednak nie wystarczy. Trzeba do niego dołączyć szereg innych dokumentów. Wśród nich są odpisy: skróconego aktu urodzenia, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy, posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa (jej brak nie jest jednak przeszkodą – komendant może wszcząć postępowanie sprawdzające). Kandydaci, którzy nie posiadają odpisów lub uwierzytelnionych kopii załączanych dokumentów, mogą okazać ich oryginały. W przypadku osób kontynuujących naukę wystarczy przedstawić zaświadczenie szkoły. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Do wniosku składanego przez pracownika niezbędne będzie dołączenie od pracodawcy zaświadczenia w sprawach powszechnego obowiązku obrony. Kandydaci swoje szanse na przyjęcie do NSR mogą zwiększyć, jeśli do wniosku dołączą też inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej. Mogą to być certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkoleń i kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych lub zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Samo złożenie wniosku i dokumentów nie wystarczy. Każdy wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony.

W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku lub załączonych dokumentach osoba składająca wniosek musi niezwłocznie powiadomić wojskowego komendanta uzupełnień o tych korektach.

Komendant zweryfikuje

Złożenie wniosku i wymaganych dokumentów nie decyduje jeszcze o przyjęciu do służby. W przypadku żołnierza rezerwy wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku sprawdza, czy w podlegających mu jednostkach wojskowych są wolne miejsca służbowe odpowiadające kwalifikacjom kandydata, na które można byłoby nadać przydział kryzysowy. Komendant ma też obowiązek umożliwić kandydatowi (żołnierzowi rezerwy) zapoznanie się ze wszystkimi przepisami dotyczącymi praw i obowiązków żołnierza NSR.