Z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek może wystąpić każdy płatnik składek, który przewiduje, że z powodu przejściowych trudności finansowych nie będzie w stanie terminowo regulować należności wobec ZUS.

Należności podlegające odroczeniu

Podkreślić trzeba, że można wystąpić o odroczenie terminu płatności składek bieżących lub przyszłych, czyli takich, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Wniosek nie może dotyczyć składek w części finansowanej przez osoby ubezpieczone, które nie są ich płatnikami (czyli w części finansowanej np. przez pracownika, zleceniobiorcę). Dodatkowo odroczenie nie dotyczy kwot odpowiadających wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne oraz zdrowotne za zatrudnionych pracowników oraz innych ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Warunków wystąpienia o ulgę do ZUS

Terminu i miejsca złożenia wniosku

Rozpatrzenia wniosku przez ZUS

Okresu odroczenia terminu płatności

Wysokości opłaty prolongacyjnej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: ZUS na wniosek płatnika może odroczyć termin zapłaty składek.