Wpływ praktyk religijnych na ocenę z religii. Stopień z religii nie może być uzależniona od udziału ucznia w praktykach religijnych - podkreśliła wczoraj Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w wydanym oświadczeniu. - Oceniać należy jedynie wiedzę ucznia, jego aktywność na lekcjach, pilność i sumienność - przypomnieli jego autorzy. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów podpisaną w lipcu przez ówczesnego ministra edukacji Romana Giertycha, stopień z religii na świadectwie szkolnym wliczany jest do średniej ocen. Kwestia ta wywołuje wiele kontrowersji.

Więcej www.episkopat.pl

BudŻet Państwowej Inspekcji Pracy. Wydatki PIP Pracy mają wynieść 245 mln zł i będą mniejsze od planowanych wcześniej 273 mln zł - zdecydował wczoraj Sejm w głosowaniu nad poprawką PiS do projektu budżetu na 2008 r. Posłowie nie zgodzili się na propozycje tej partii, żeby dodać PIP 6 mln zł. PiS argumentował, że Inspekcja ma realizować nowe zadania, m.in. kontrolować nielegalne zatrudnienie.

Więcej www.pip.gov.pl

Reforma szkolnictwa wyŻszego i nauki za dwa lata. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka zapowiedziała w Sejmie, że kompleksowa reforma szkolnictwa wyższego oraz sektora badań naukowych będzie przygotowana w ciągu dwóch lat. Poinformowała także o bieżących pracach legislacyjnych nad projektem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zadeklarowała, że przed zaprezentowaniem całego pakietu projektów, zamierza naprawić drobne nieprawidłowości, które da się skorygować nowelizacją rozporządzeń i pojedynczych artykułów ustaw.

Więcej www.nauka.gov.pl

Podatek Religi na koncie NFZ. Wiceprezes NFZ Dorota Puka poinformowała w Sejmie, że w październiku Fundusz otrzymał 32 mln zł z ubezpieczenia komunikacyjnego OC (tzw. podatek Religi) w z tytułu finansowania leczenia ofiar wypadków drogowych. Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. NFZ szacuje, że do końca roku otrzyma z tego tytułu około 150 mln zł.

Więcej www.nfz.gov.pl

OdwoŁania w ZUS zgodne z prawem. Wiceminister pracy Czesława Ostrowska powiedziała w Sejmie, że prezes ZUS Sylwester Rypiński, dokonując zmian dyrektorów wojewódzkich oddziałów ZUS przywrócił stan zgodny z prawem, tj. powołał na stanowiska osoby z Państwowego Zasobu Kadrowego. Dodała, że dzięki zmianom kadrowym, ZUS uniknął wypłacania byłym dyrektorom odpraw na podstawie ustawy o PZK. 148 osobom trzeba byłoby wypłacić 3 mln 400 tys. z tytułu odpraw - powiedziała.

Więcej www.zus.pl