Przepisy dotyczące średnich nie określają sposobu zaokrąglania liczby etatów. Sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia określony jest w przepisach rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisami załącznika nr 2 do wspomnianego rozporządzenia należy obliczyć średnioroczną liczbę etatów odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych, czyli:

1) od 1 stycznia do 31 sierpnia ustala się jako średnią arytmetyczną liczby etatów w tym okresie;

2) od 1 września do 31 grudnia ustala się jako średnią arytmetyczną liczby etatów w tym okresie.

Średnią arytmetyczną oblicza się, dodając do siebie liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych miesiącach danego okresu sprawozdawczego, a następnie uzyskany wynik dzieląc przez liczbę miesięcy danego okresu sprawozdawczego. Wspomniane rozporządzenie nic nie mówi o zaokrąglaniu etatów, a zatem nie powinno się tego robić.

Podstawa prawna

Załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 6, poz. 35).