Żona opiekuje się mężem, który legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy może złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?
Wniosek można złożyć zawsze. Jednak organ właściwy zwykle nie przyznaje świadczenia, w sytuacji gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. Dotyczy to zarówno przypadków, gdy małżonek ubiega się o pomoc na współmałżonka, oraz dziecka, które sprawuje opiekę nad obojgiem niepełnosprawnych rodziców. Od takiej decyzji gminy można się jednak odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego oraz właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, które w swoich wyrokach często kwestionowały ten przepis i przyznawały świadczenie pielęgnacyjne (wyrok WSA z 7 września 2009 r. IV SA/GI 52/09).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a) ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).