Podnoszenie kompetencji

Za unijne pieniądze w ramach poddziałania 5.2.3 – Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych, można zrealizować projekt z zakresu zwiększenia poziomu wykształcenia urzędników.

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na projekty badawcze i oceny potrzeb szkoleniowych służb publicznych. Dofinansowane są projekty doradcze i szkoleniowe, adresowane bezpośrednio do kadr służb publicznych w zakresie etyki i unikania sytuacji, w których zachodzi konflikt interesów.

M.in. poprzez specjalistyczne szkolenia wzmocniony ma być potencjał samorządowych kolegiów odwoławczych oraz regionalnych izb obrachunkowych.

Dotacje na szkolenia pracowników urzędów gminnych i powiatowych można otrzymać w ramach priorytetu II – podziałanie 2.1.3 (wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw). Jednostki samorządu terytorialnego wymienione są wśród grup docelowych na rzecz, których projekty realizować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Natomiast w przypadku poddziałania 2.3.3 (podniesienie, jakości zarządzania w ochronie zdrowia) gminne i powiatowe szpitale oraz ośrodki zdrowia będą grupami docelowymi projektów realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Również w tym przypadku wsparcie można otrzymać na projekty szkoleniowe.

Priorytety regionalne

Jako beneficjenci wsparcia (projektodawcy) – jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o środki w komponencie regionalnym programu PO KL w priorytetach VI–IX. W szczególności ważna dla gmin i powiatów jest możliwość otrzymania wsparcia w ramach, priorytetów: VI i VII.

I tak w priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dofinansowanie adresowane jest do osób pozostających bez zatrudnienia, w tym w szczególności do grup, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie to przeznaczone jest także na szkolenia zawodowe urzędników, doradztwo psychologiczne i prawne, staże i praktyki zawodowe, które umożliwiają osobom pozostającym bez zatrudnienia zdobycie lub podniesie kwalifikacji zawodowych. W Działaniu 6.1.2 powiatowe urzędy pracy mogą również składać projekty służące wzmocnieniu własnego potencjału poprzez szkolenia, doradztwo i badania lokalnego rynku pracy.

Natomiast w priorytecie VII Promocja integracji społecznej wspierany będzie m.in. rozwój zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej (w tym w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach pracy, spółdzielniach inwalidów i niewidomych oraz w spółdzielniach pracy). Projektodawcą w tych działaniach będą mogły być m.in. urzędy gminne i powiatowe ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie. Jednostki samorządowe powinny pełnić w tym przypadku rolę koordynatora w realizacji projektów szkoleniowych i oświatowych.

4 etapy otrzymania dofinansowania

1. Analiza potrzeb. We współpracy z organizacjami pozarządowymi i liderami lokalnymi oraz lokalnymi grupami działania, należy przedyskutować i zdefiniować potrzeby szkoleniowe.

2. Analiza dokumentów. Po analizie potrzeb należy dokładnie przeanalizować opisy szczegółowe priorytetówów PO KL, w szczególności priorytetów V, VI, VII oraz wszystkie procedury związane ze staraniem o pomoc.

3. Stworzenie projektu. Każdy projekt musi być wpisany w konkretny priorytet i działanie oraz poddziałanie PO KL. Oznacza to, że koszty kwalifikowane projektu mogą być dofinansowane tylko gdy są zgodne z wytycznymi PO KL, a cele projektu pokrywają się z celami programu.

4. Miejsce składania wniosków. W ramach priorytetu V PO KL o wsparcie należy wnioskować do instytucji centralnej, jej nazwa jest podawana wraz z ogłaszaniem naboru wniosków przez MSWiA. W ramach priorytetów od VI do IX wsparcie jest udzielane przez urzędy marszałkowskie.

Ważne adresy

www.funduszeeuropejskie.gov.pl – portal poświęcony wszystkim unijnym programom pomocowym oprócz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

www.mrr.gov.pl – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, są tam zamieszczane aktualności dotyczące wsparcia z programów unijnych.

www.mswia.gov.pl – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.