Tak

Nauczyciele, którzy chcą przejść na emeryturę bez względu na wiek, muszą, oprócz spełnienia innych wymaganych warunków, bezwzględnie rozwiązać umowy o pracę nauczycielską ze wszystkimi pracodawcami.

Uprawnienia do emerytury wcześniejszej uzyskają ci nauczyciele, którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego bądź w dniu składania wniosku o emeryturę złożą wniosek o przekazanie składek zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa (wypowiedzą tym samym umowę o członkowstwo w OFE).

Warunkiem przyznania emerytury nauczycielskiej jest posiadanie nie później niż do 31 grudnia 2008 r. (przedłużenie terminy przegłosował sejm 7 września) co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym co najmniej 20-letniego okresu pracy nauczycielskiej albo co najmniej 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym co najmniej 20-letniego okresu pracy w szkolnictwie specjalnym.

W pana przypadku warunek wymaganego stażu emerytalnego oraz nauczycielskiego jest już spełniony, zatem może pan w dowolnej chwili, po rozwiązaniu wszystkich umów o pracę na swój wniosek lub w trybie wskazanym w Karcie Nauczyciela, przejść na emeryturę.

Jeżeli chce pan kontynuować zatrudnienie w jednej ze szkół nie ma przeciwwskazań. Ale aby nabyć prawo do emerytury, należy rozwiązać stosunek pracy np. z końcem danego miesiąca i od pierwszego dnia następnego miesiąca podpisać nową umowę o pracę. Ważne jest, aby w dniu nabycia uprawnień nie pozostawać w stosunku pracy.

Wniosek o emeryturę nauczycielską może pan złożyć w 2008 roku, ale także później. Decyzja należy do pana. Do przyznania emerytury nauczycielskiej na podstawie Karty Nauczyciela wymagane jest spełnienie warunków nie później niż do 31 grudnia 2008 r. Istotne jest, aby nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, ale nie musi ono nastąpić z końcem 2008 roku.

AGATA MICHALAK

specjalista z ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 88 ustawy z 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz.674 z późn. zm.).