Polskie prawo oświatowe zapewnia możliwość wszech-stronnego działania szkół i placówek oświatowych w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. W podstawie programowej i w ramowych statutach szkoły wprowadzono obowiązek realizacji szkolnego programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży spójnego z programem wychowawczym szkoły.

Zgodnie z przepisami szkoły mają realizować zajęcia profilaktyczne, w tym poświęcone problematyce agresji i przemocy, w ramach godzin wychowawczych, a także godzin będących w dyspozycji dyrektora szkoły. Treści profilaktyczne zgodnie z obowiązującą podstawą programową realizowane są również w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.

Planowanie i diagnoza

Za organizację działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie nauczycieli do ich realizacji odpowiada dyrektor szkoły lub placówki. Punktem wyjścia planowania wszelkich działań wychowawczych i profilaktycznych powinna być diagnoza występujących problemów w szkole. Każda szkoła może korzystać z rekomendowanych programów profilaktycznych, które są udostępnione w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Programy te są sklasyfikowane i mogą być realizowane w dużych grupach, w klasach, w grupach zwiększonego ryzyka.

Przeciwdziałanie agresji

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku podpisane zostało porozumienie międzyresortowe o współpracy przy wdrażaniu i propagowaniu programu - Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. Ministerstwo edukacji ma zapewnić odpowiednie przygotowanie zapisów w podstawie programowej, które umożliwią aktywne uprawianie sportu od najmłodszych lat oraz uwzględnienie tej aktywności w różnych programach profilaktycznych, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży ujawniających zachowania agresywne (na podstawie informacji zawartych w odpowiedzi na interpelację 6063).

Podstawa prawna

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).