Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zaleciło marszałkom województw, aby przy rekrutacji do projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) była brana pod uwagę sytuacja osób dotkniętych skutkami powodzi.

Małopolska jako pierwsza zapowiedziała, że umożliwi powodzianom zakładanie firm za środki z UE. Marszałek województwa małopolskiego przeznaczył na ten cel 30 mln zł, a odrębny konkurs w całości dedykowany powodzianom, którzy chcą założyć własny biznes, ogłosi po 20 czerwca. Także w województwie śląskim odbędzie się specjalny konkurs w ramach Działania 6.2 PO KL, w którym preferowani będą powodzianie. Tzw. operatorzy, którzy napiszą projekt w co najmniej 50 proc. adresowany do nich, otrzymają w nim 10-punktową premię. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Katowicach przeznaczy na ten cel 37 mln zł. Jak poinformował „DGP” Bartosz Olma z katowickiego WUP, nabór projektów ma się rozpocząć w czerwcu. W obu województwach projekty dla przyszłych przedsiębiorców wystartują jesienią.

W woj. łódzkim natomiast konkurs jest planowany dopiero w III kwartale. Mają być w nim premiowane projekty przewidujące rekrutację osób, które utraciły pracę w ciągu minionych 12 miesięcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Na ten cel jest przeznaczone 25 mln zł. Samorząd województwa chce, żeby te pieniądze trafiły też do powodzian.

Anna Konik-Żurawska, rzeczniczka MRR, mówi, że obecnie nie można jeszcze oszacować, ile pieniędzy unijnych trafi do powodzian. Będzie to możliwe dopiero po przeprowadzeniu konkursów i wyłonieniu projektów do dofinansowania.

Poza wypłatą bezzwrotnych dotacji na własny biznes, województwa przewidziały też inne formy wsparcia. Kryteria preferujące udział w projektach z obszaru ekonomii społecznej osób z gmin i miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi przewidziało woj. lubelskie. Ten region oraz woj. łódzkie będą też promować projekty dotyczące tzw. oddolnych inicjatyw realizowanych na terenach popowodziowych. Natomiast na Mazowszu i Górnym Śląsku będzie premiowany udział powodzian w tzw. projektach outplacementowych (dla osób zwalnianych z powodu spowolnienia gospodarczego). Propozycje województw muszą być zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL, co nastąpi 17 – 18 czerwca.