1 Zarejestruj się jako bezrobotny

O dotacje na biznes z powiatowego urzędu pracy mogą starać się tylko bezrobotni. Brak zatrudnienia to niejedyny warunek uzyskania statusu bezrobotnego. Mogą się o niego ubiegać osoby, które m.in.:

● ukończyły 18 lat, ale nie więcej niż 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni),

● nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej (chyba że te świadczenia nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę),

● po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej nie pobierają zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

● nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

● nie uzyskują miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów z odsetek lub z innych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Jednak nie wszyscy, którzy posiadają status bezrobotnego, będą mogli ubiegać się o dotację. Z takiej możliwości mogą skorzystać tylko ci, którzy:

● w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku w urzędzie pracy nie odmówili propozycji zatrudnienia złożonej przez urzędnika innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

● nie otrzymali dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych (m.in. z UE) bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

● nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dotacje w urzędzie pracy,

● nie byli w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazani za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

● nie złożyli wniosku o przyznanie dotacji do innego starosty.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 5 sposobów, jak otrzymać dotację na firmę z urzędu pracy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz cztery pozostałe porady:

2. Zachowaj status bezrobotnego
3. Traktuj wniosek o dotację jak biznesplan
4. W razie odmowy staraj się kolejny raz
5. Prowadź firmę rok, jeśli nie chcesz zwracać pieniędzy