Przedsiębiorca zagraniczny, tworząc oddział, może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Ograniczenie to oznacza, że przedsiębiorca zagraniczny nie może się posługiwać formą oddziału w celu przedmiotowego rozszerzenia swojej działalności. Działalność oddziału może być prowadzona w węższym zakresie, ale nigdy w szerszym w stosunku do przedsiębiorstwa zagranicznego tworzącego oddział.

Przedsiębiorca zagraniczny może na terytorium Polski utworzyć jeden lub więcej oddziałów, lecz w każdym musi zostać ustanowiona osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą również tworzyć przedstawicielstwa. Jaka jest zatem różnica pomiędzy oddziałem a przedstawicielstwem przedsiębiorstwa zagranicznego? Podstawową wydaje się bez wątpienia cel, w jakim powoływane są obie instytucje. Oddział tworzony jest w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zagranicznego, natomiast przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego może jedynie obejmować działalność w zakresie reklamy i promocji tegoż przedsiębiorstwa. W inny sposób również rejestrowane jest powstanie oddziału i przedstawicielstwa. Oddziały są wpisywane do rejestru przedsiębiorstw KRS, a przedstawicielstwa w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego dla spraw gospodarki.

Różnica dotyczy również kręgu podmiotów uprawnionych do powołania oddziału i przedstawicielstwa. Oddział może zostać utworzony wyłącznie przez przedsiębiorcę, natomiast przedstawicielstwo, oprócz przedsiębiorcy zagranicznego, może powołać również inna osoba zagraniczna, jeżeli została powołana w celu promocji gospodarki kraju swojej siedziby.