Czy na zasiłek trzeba poczekać

Bezrobotny dowiedział się w urzędzie pracy, że pierwszy zasiłek uzyska dopiero po kilku miesiącach od momentu zarejestrowania, gdyż z własnej inicjatywy rozwiązał umowę o pracę. Czy sposób zakończenia umowy wpływa na moment otrzymania zasiłku?

TAK

Sposób rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika jest bardzo ważny dla ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Szybko (po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania) nabędą prawo do zasiłku ci, którym pracodawca wypowiedział umowę lub którzy rozwiązali ją za porozumieniem stron. Ale nie każdym porozumieniem. Tylko takim, które było spowodowane upadłością, likwidacją pracodawcy lub zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ponadto, zasiłek będzie przysługiwał, gdy porozumienie było spowodowane zmianą miejsca zamieszkania pracownika. Prawo do zasiłku po 7 dniach od zarejestrowania ma także zatrudniony, który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika, albo wypowiedział ją z powodu zmiany miejsca zamieszkania. W razie innego rozwiązania umowy pracownik musi czekać kilka miesięcy na pierwszy zasiłek. Po 90 dniach od rejestracji otrzyma zasiłek, jeśli to on wypowiedział umowę albo rozwiązał ją za porozumieniem (ale niespowodowanym wymienionymi wyżej przyczynami). Z kolei, po 180 dniach otrzyma zasiłek, jeśli pracodawca rozwiązał z nim umowę bez wypowiedzenia.

Podstawa prawna

Art. 71 i 75 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Czy bezrobotny od razu otrzyma zasiłek

Bezrobotny w ciągu ostatnich dwóch lat pracował tylko przez osiem miesięcy. Czy automatycznie po zarejestrowaniu otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?

NIE

Bezrobotny, który zarejestruje się w urzędzie pracy, nie nabywa od razu prawa do zasiłku. Nie otrzyma go w czasie, kiedy jest aktywizowany przez urząd albo dlatego, że zbyt krótko pracował. Świadczenia nie uzyska więc osoba bezrobotna, która rozpoczęła pracę, odbywa staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie, bierze udział w pracach interwencyjnych lub robotach publicznych. Nawet, gdy żadna z powyższych sytuacji go nie dotyczy, to i tak nie otrzyma zasiłku, jeśli zbyt krótko pracował. Może się o niego ubiegać, jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania jako bezrobotny, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, m.in.:

● był zatrudniony za co najmniej minimalne wynagrodzenia za pracę, od którego przedsiębiorca miał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

● świadczył pracę na podstawie umów zlecenia lub innych, do których stosuje się przepisy o zleceniu, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

● opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z działalności gospodarczej, przy czym podstawą ich wymiaru i na Fundusz Pracy było co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Czy można otrzymywać zasiłek przez pół roku

Od dwóch miesięcy bezrobotny żyje z oszczędności i dzięki pomocy finansowej rodziców. Zarejestrował się jako bezrobotny z prawem do zasiłku przez pół roku, a nie rok, bo jak twierdzi jego urząd pracy, w jego powiecie jest niska stopa bezrobocia. Czy urząd ma rację?

TAK

Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy przyznają bezrobotnym zasiłki na pół roku albo rok. Krócej otrzymują je ci, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy znajdującym się w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest niższa niż krajowa. Ma to miejsce wówczas, gdy stopa bezrobocia w danym powiecie w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Przez rok zasiłek otrzymują ci, którzy są zarejestrowani w powiecie, gdzie stopa bezrobocia na ten sam moment przekraczała wskazany procent.

Podstawa prawna

Art. 73 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).