Założeniem reformy emerytalnej było stworzenie jednolitego systemu dla wszystkich ubezpieczonych i stopniowa likwidacja m.in. wszelkich odrębności dla osób, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, stworzono specjalny system przejściowy, nazwany emeryturami pomostowymi. Jednak prawo do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej zostało przypisane pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a nie zawodowi, jak było poprzednio. W stosunku do osób chcących skorzystać z emerytury pomostowej nie ma już bowiem zastosowania rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.), lecz przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656).

Sortowacz rudy

Ustawa o emeryturach pomostowych zakłada m.in.: że za prace w szczególnych warunkach są uznawane prace wykonywane bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu. Przez to pojęcie należy rozumieć wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem surowca lub produktów przejściowych w wyrób lub produkt finalny. Do prac wykonywanych bezpośrednio przy przeróbce można zaliczyć dostarczanie materiałów (surowców) lub półproduktów do stref obróbki, ich przetwarzanie ręczne lub z użyciem narzędzi, odbieranie wyrobów ze stref obróbki itp. W praktyce oznacza to, że prace przy kontroli i zapewnieniu ciągłości procesu technologicznego mogą być kwalifikowane jako prace w szczególnych warunkach tylko i wyłącznie w przypadku ich zgodności z przedstawioną wyżej charakterystyką. Prawidłowa kwalifikacja stanowisk pracy może być dokonana praktycznie jedynie przez pracodawcę, ponieważ wymaga m.in. analizy zakresu obowiązków pracownika, wyników oceny ryzyka zawodowego na jego stanowisku pracy i przede wszystkim znajomości charakteru pracy wykonywanej przez pracownika.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto skorzysta z emerytur pomostowych.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat uprawnień emerytalnych:

- Spawacza statków
- Montażysty pocisków
- Opiekuna psychicznie chorych