Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało dziś na stronie internetowej, że projektowane przez resort przepisy nie przewidują likwidacji specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W ten sposób MEN chce uspokoić obawy środowiska oświatowego, m.in. Związku Nauczycielstwa Polskiego, dotyczące możliwości wstrzymania przez samorządy naboru do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym i w konsekwencji - likwidacji tych placówek.

Kontrowersje wzbudził paragraf 23. projektu rozporządzenia MEN "W sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach".

W trakcie konsultacji społecznych dotyczących rozporządzenia, dyrektorzy i nauczyciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ale także Rzecznik Praw Dziecka, wnioskowali "o dopisanie wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim" do wskazanego w tym przepisie katalogu określającym, kto może być przyjmowany do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Dziś wieczorem MEN opublikował na swojej stronie internetowej komunikat o uwzględnieniu wniosku partnerów społecznych, co - według resortu edukacji - umożliwi przyjmowanie do tych ośrodków dzieci i młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym.

MEN zastrzegł jednak, że objęci zmianą podopieczni mogą być przyjmowani do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych tylko wtedy, gdy "w miejscu ich zamieszkania brak jest oferty edukacyjnej zapewniającej im specjalną organizację nauki, dostosowaną do ich indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych".

Resort przekonuje, że w przypadku uczniów z lekkim upośledzeniem specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze nie są rekomendowaną formą kształcenia. Według MEN, uczniowie ci mogą realizować obowiązek szkolny np. w szkołach z oddziałami integracyjnymi, a także w szkołach ogólnodostępnych.

Resort podkreśla, że ostateczną decyzję w sprawie wyboru szkoły zawsze podejmują rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.