Mniej ochrony

Wśród pracujących w gminach osób są też pracownicy mianowani. W nowej ustawie o pracownikach samorządowych postanowiono ze statusu urzędnika mianowanego całkiem zrezygnować. Mimo że od 1 stycznia 2009 r. nie ma już nowych mianowań, wciąż pracownicy mianowani korzystają m.in. z ochrony stosunku pracy. Dopiero od stycznia 2012 r. ich dotychczasowy stosunek pracy zostanie przekształcony w umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca nie musi w tym celu zawierać lub zmieniać im umowy o pracę. Przekształcenie nastąpi z mocy prawa. Nie oznacza to, że w tym okresie przejściowym wójt nie może takiego pracownika zwolnić. Wypowiedzieć umowę może tylko wtedy, gdy wystąpi jeden z pięciu powodów:

● likwidacja lub reorganizacja gminy, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie pracownika na inne stanowisko,

● niezawiniona utrata uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

● stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS trwałej niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie pracownika na inne stanowisko,

● nabycie prawa do renty lub emerytury,

● utrata nieposzlakowanej opinii.

W niektórych okolicznościach można też zwolnić pracownika mianowanego dyscyplinarnie. Może to nastąpić m.in. w przypadku popełnienia przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie, jeżeli jest ono oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem albo w sytuacji zawinionej utraty przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku lub ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Od stycznia 2012 r. wójt będzie mógł wypowiedzieć umowę o pracę pracownikom mianowanym, którzy wcześniej korzystali z tego statusu i np. nie angażowali się w swoją pracę. Muszą jednak zachować trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Wymagane warunki

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania może być osoba, która:

● jest obywatelem polskim,

● ma pełną zdolność do czynności prawnych,

● w pełni korzysta z praw publicznych,

● nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Pracownik samorządowy zatrudniony na umowę o pracę powinien dodatkowo:

● posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

● cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Formy zatrudnienia w samorządach

● wybór (marszałek województwa, zastępca marszałka, starosta, zastępcy starosty, wójt),

● powołanie (zastępca wójta, skarbnik),

● na podstawie umowy o pracę (sekretarz, stanowiska urzędnicze, w tym kierownicy, pomocnicze i obsługi, doradcy i asystenci).

Podstawa prawna

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398).