Zatrudnianie przez uczelnie pracownika na drugi etat do wykonywania tych samych zadań, tylko że w projekcie unijnym, jest niezgodne z prawem pracy.
Resort nauki stwierdził pierwszy przypadek łamania przepisów o czasie pracy w unijnym projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Kontrola przeprowadzona w jednostce badawczo-rozwojowej wykazała nieprawidłowości polegające na zatrudnianiu do realizacji projektu własnych pracowników, z którymi zawarto kolejną umowę o pracę. W ocenie kontrolerów doszło do naruszenia kodeksu pracy, ponieważ pracownicy w ramach projektu wykonywali ten sam rodzaj pracy, który mają w swoim podstawowym zakresie obowiązków.
Resort nauki podkreśla, że kodeks pracy nie zabrania zawierania z własnym pracownikiem kolejnej umowy o pracę. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (syg. akt I PKN 43/97), z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy. Zawarcie z nim drugiej umowy, w przypadku gdy nie jest to związane z wykonywaniem innych obowiązków, stanowi naruszenie przepisów kodeksu pracy o czasie pracy (art. 129).