Nie

Pracownicy nie przysługuje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, gdyż nie posiada wymaganego dla jej wieku stażu pracy.

Aby ZUS przyznał rentę z tytułu niezdolności do pracy, muszą być spełnione łącznie następujące warunki, a mianowicie ubezpieczony musi:

  •  mieć orzeczoną niezdolność do pracy (niezdolność do pracy orzeka lekarz orzecznik albo komisja ZUS),
  •  udowodnić wymagany okres składkowy i nieskładkowy oraz
  •  niezdolność ta musi powstać w określonym przepisami okresie składkowym lub nieskładkowym lub w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego jest zróżnicowany i uzależniony od wieku ubezpieczonego. Dla osoby, której niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 roku życia, wymagany okres składkowy wynosi pięć lat. Okres pięciu lat musi przypadać w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Z pytania wynika, że pracownica zaczęła chorować od sześciu miesięcy. W dziesięcioleciu przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę, tj. przed 5 września 2007 r. (od 5 września 1997 r. do 4 września 2007 r.) nie będzie miała wymaganego pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego. W dziesięcioleciu przed powstaniem niezdolności do pracy ubezpieczona też nie będzie miała tego wymaganego pięcioletniego okresu. Jeżeli pracownica zaczęła chorować od pół roku i wcześniej nie chorowała, to nie jest możliwe orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy na okres wcześniejszy niż 2007 rok. W konsekwencji skutkuje to ustaleniem braku prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

AGATA ROGULSKA

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 57 ust. 1, art. 58 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).