– Spotykam się z taką opinią, że niepełnosprawni mają PFRON, który realizuje duże projekty systemowe w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, więc środki unijne powinny być przeznaczone na rozwiązywanie innych problemów – mówi Piotr Pawłowski.

Z danych MRR wynika, że niepełnosprawni w komponencie regionalnym są szkoleni najczęściej ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stanowią 14 proc. wszystkich uczestników tych szkoleń. Są natomiast prawie nieobecni w projektach dotyczących rynku pracy (stanowią niespełna 3 proc.) i edukacji (około 1 proc.), a także wśród osób, które zakładają firmy za środki z UE (średnio 1 proc.). Problem dostrzega MRR.

– Widzimy konieczność realizacji tzw. projektów dedykowanych, w których jedyną dopuszczalną grupą docelową będą niepełnosprawni – mówi Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania EFS w MRR.

Konkursy, w których będą wybierane takie projekty, zostaną rozpisane w przyszłym roku, a MRR zwróci się do samorządów województw o wyodrębnienie środków na nie w planach działania na 2011 rok. Jeszcze w tym roku natomiast regiony będą premiować uczestnictwo osób niepełnosprawnych w projektach dla osób, które zamierzają założyć działalność gospodarczą.

3 mln osób niepełnosprawnych w Polsce może pracować, tylko co szósty jest aktywny zawodowo