Policjant odchodzący ze służby będzie miał prawo do ekwiwalentu pieniężnego za zaległy urlop oraz dni wolne od służby. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego w konstytucji nie ma żadnych przesłanek do ograniczenia prawa do tego świadczenia.
– Nie można tak samo traktować wszystkich służb. Konieczne jest uwzględnienie specyfiki każdej z nich, odrębności zadań oraz uwarunkowań pełnienia służby. Z tego powodu zarzuty związku zawodowego dotyczące gorszego traktowania policjantów są bezzasadne – mówi Marian Grzybowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego (TK).
Trybunał na wniosek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów badał zgodność z konstytucją niektórych przepisów ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w brzmieniu nadanym ustawą z 21 lipca 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.). Związkowcy zaskarżyli m.in. art. 25a ust. 1 tej ustawy dotyczący możliwości przenoszenia się policjantów na własną prośbę do innych służb mundurowych lub specjalnych.
– Brak możliwości kontynuowania przez policjanta służby w innej formacji jest naruszeniem zasady równości. Tym bardziej że inni funkcjonariusze mają prawo przechodzenia do policji na własną prośbę – mówi Jerzy Paśnik, pełnomocnik związkowców.
Sędziowie TK nie zgodzili się z wnioskodawcą. Ich zdaniem regulacje dotyczące przyjmowania do poszczególnych służb powinny być zamieszczone w ustawach ich dotyczących, nie zaś w ustawie o Policji. Jednocześnie za zgodny z konstytucją uznano art. 35a ust. 1 ustawy o Policji określający zasady badania predyspozycji policjantów do wykonywania służby na określonych stanowiskach. Dzięki temu możliwy jest wybór najlepszych kandydatów na konkretne stanowisko.Trybunał uznał także, że zgodny z konstytucją jest też przepis ustawy, który zobowiązuje policjantów do informowania przełożonych o pracy ich współmałżonków bądź osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, m.in. w agencjach detektywistycznych, ochrony osób lub mienia. Zdaniem sędziów ten przepis jest zasadny ze względu na przejrzystość działania Policji.
Na 11 zaskarżonych artykułów tylko raz TK zgodził się z wnioskodawcą. Za niezgodny z konstytucją został uznany art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji, w części ograniczającej prawo do otrzymania pieniężnej rekompensaty za niewykorzystany urlop oraz dni wolne do ostatnich trzech lat.
Zdaniem sędziów przepis ten w sposób nieuzasadniony ogranicza prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny do służby.
– Konstytucja gwarantuje prawo do ustawowo określonego czasu pracy oraz corocznego płatnego urlopu. Tym samym nie ma możliwości uchylenia prawa do ekwiwalentu w drodze ustawy – zauważył Marian Grzybowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Sygn. akt K1.08