Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) przysługuje osobom, których dochody nie są wyższe niż 725 zł w przeliczeniu na członka rodziny. Jeżeli w trakcie pobierania świadczeń następuje zmiana sytuacji dochodowej rodziny, taką informację trzeba zgłosić w gminie, bo uzyskany dochód może spowodować przekroczenie kryterium. Wtedy gmina wyda decyzję nakazującą zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

– Otrzymujący świadczenia zapominają, że trzeba zgłosić nie tylko zmiany w dochodzie, ale też zmianę liczby członków rodziny i zakończenie nauki przez dziecko – mówi Przemysław Andrysiak, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Zabrzu.

Łucja Samociuk, kierownik referatu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, dodaje, że o ile osoby uprawnione do uzyskiwania alimentów szybko zgłaszają się z wyrokiem podwyższającym je, co przekłada się na wzrost wypłacanego przez gminę świadczenia, o tyle zapominają powiadomić gminę i komornika, gdy alimenty zostają obniżone.