Eksperci CIOP zwracają uwagę, że ustawa o emeryturach pomostowych nie dotyczy problematyki pracy w warunkach oddziaływania szkodliwych czynników środowiska pracy, takich jak substancje chemiczne, hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne. Zasady pracy w takich warunkach są bowiem regulowane w innych przepisach prawa pracy. Emerytura pomostowa nie może być traktowana jako środek zapobiegania oddziaływaniu czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm, ponieważ np. w przypadku czynników szkodliwych działania podjęte na kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego są spóźnione. Skutki działania wielu czynników szkodliwych, np. chemicznych, są szczególnie niebezpieczne dla ludzi młodych (powodują np. upośledzenie funkcji rozrodczych).

Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę, że umieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie przesądza o możliwości uzyskania prawa do emerytury pomostowej. Kwestie te są bowiem rozstrzygane przez ZUS, który jest organem właściwym w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna

Art. 10–11 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Przepisy te weszły w życie 1 stycznia 2010 r.