Emeryci i renciści, którzy nie ukończyli wieku emerytalnego, a przychód uzyskują z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, muszą uważać, aby nie przekroczyć określonych kwot granicznych.
Przejście na emeryturę lub rentę nie musi oznaczać dla świadczeniobiorcy zakończenia kariery zawodowej. Jeśli przepisy nie uzależniają przyznania emerytury od rozwiązania stosunku pracy, może on kontynuować dotychczasowe zatrudnienie. Może też na nowo podjąć pracę i uzyskiwać z tego tytułu przychód.

Kto dorabia bez ograniczeń

Większość dorabiających emerytów i rencistów musi uważać, aby uzyskiwany przez nich przychód nie przekraczał określonych progów zarobkowych. Nie dotyczy to jednak emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoby te, począwszy od miesiąca ukończenia tego wieku, mają możliwość osiągania przychodu z jakiejkolwiek działalności i bez żadnych ograniczeń.
Uprawnienie to przysługuje im bez względu na to, czy pobierają emeryturę przyznaną w związku z ukończeniem wspomnianego wieku, czy też wcześniejszą emeryturę. Co więcej, mogą dorabiać bez ograniczeń także wtedy, gdy pobierają – jako świadczenie korzystniejsze – np. rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną. Renta wypłacana jest wówczas bez względu na wysokość uzyskiwanego przez świadczeniobiorcę przychodu.
Bez żadnych ograniczeń mogą też dorabiać osoby uprawnione do renty inwalidy wojennego, renty inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także renty rodzinnej przysługującej po osobach uprawnionych do tych świadczeń, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.
Ograniczenie możliwości zarobkowania nie dotyczy również osób, które wykonują wyłącznie działalność niespodlegającą obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, tj. np.
● umowę o dzieło zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca (o ile nie jest ona wykonywana na rzecz własnego pracodawcy),
● umowę z przeniesieniem praw autorskich i patentowych,
● umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (dotyczy to uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów, którzy nie ukończyli 26 lat.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Ile można dorobić do emerytury.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:- Dla kogo limity- Jakie są progi- Czy trzeba informować ZUS- Jaki przychód uwzględnić