Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS zakłada, że nowy system naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy objąłby osoby urodzone po 1948 roku. Są w nim też zapisy, umożliwiające osobom pobierającym rentę podejmowanie pracy bez zmniejszania świadczenia.

Zasadniczym celem zmian w systemie rentowym, który ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r., jest dostosowanie go do systemu emerytur kapitałowych. Wysokość rent wypłacanych z FUS będzie zależała od kapitału początkowego, ustalonego każdemu występującemu o rentę i od składki odprowadzonej przez ubezpieczonego. Nie zmieni się natomiast sposób naliczania rent z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nowe zasady obejmą osoby urodzone po 1948 r.

Ci, którzy przejdą na rentę w latach 2009-2013 otrzymają świadczenie obliczane częściowo według starych, a częściowo nowych zasad. Jeżeli ktoś odejdzie na rentę w 2009 roku otrzyma 80 proc. wyliczonego według dotychczasowych, a 20 proc. według nowych zasad. U przechodzących na rentę w 2010 roku proporcje te wyniosą 70 proc. do 30 proc., w 2011 roku - 55 proc. do 45 proc., w 2012 roku - 35 proc. do 65 proc., a w 2013 r. - 20 proc. do 80 proc.

Podstawą obliczenia renty osobom urodzonym po 1948 r. ma być suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego. Jeżeli ubiegający się o rentę jest członkiem OFE, jego składki zostaną podwyższone współczynnikiem korygującym (uwzględniającym środki odprowadzone do OFE).

Zgodnie z projektem po 1 stycznia 2009 r. renty nie będą zawieszane ani zmniejszane osobom, które podejmą pracę zarobkową

Wyjątek dotyczy otrzymujących tzw. renty specjalne, przyznawane przez prezesa ZUS w sytuacji, gdy nie spełniają warunków do otrzymania renty, a nie mają wystarczających środków do życia i nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej. Również osoby otrzymujące renty socjalne nie będą mogły po 1 stycznia 2009 r. podjąć pracy bez zawieszenia lub utraty świadczenia, chyba że są niepełnosprawne.

Według przepisów przejściowych - osoby, które wystąpiły o renty z FUS przed końcem 2008 r., uzyskają je na starych zasadach nawet, jeżeli przed zmianą ustawy nie dostaną orzeczenia o niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu świadczenia. Podobnie będzie w wypadku rencistów, którym po 1 stycznia 2009 r. upłynie termin pobierania świadczenia. Jeżeli komisja lekarska uzna, że nadal spełniają kryteria niezbędne do orzeczenia niepełnosprawności, dalsze świadczenie będzie ustalone według przepisów sprzed 2009 r.