O dotacje szkoleniowe PARP przedsiębiorcy mogą się ubiegać samodzielnie lub w ich imieniu wniosek o dofinansowanie mogą złożyć firmy szkoleniowe lub doradcze. Warunkiem przyznania dotacji jest napisanie projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 2.1.1 PO KL – Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach). Do dyspozycji firm w latach 2007–2013 jest prawie 374 mln euro na szkolenia. Do końca okresu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PARP zaplanowała wsparcie 60 tys. przedsiębiorstw oraz podniesienie kwalifikacji 350 tys. pracowników firm, w tym 70 tys. osób w wieku powyżej 50 roku życia.

Szkolenia zamknięte

Przedsiębiorstwa chcące szkolić swoich pracowników mogą realizować tzw. ponadregionalne projekty szkoleń zamkniętych. Taki projekt powinien być przygotowany na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa i wynikać z indywidualnej strategii rozwoju firmy dotyczącej zasobów ludzkich. Przedsiębiorca ubiegający się o dotację musi mieć siedzibę na terenie Polski i prowadzić działalność o charakterze ponadregionalnym. PAPR uznaje, że firma działa ponadregionalnie, jeśli posiada struktury organizacyjne co najmniej w dwóch województwach. Przez strukturę organizacyjną PARP rozumie przedstawicielstwa, filie, oddziały. Jednocześnie uczestnicy szkoleń muszą wykonywać pracę co najmniej w dwóch województwach, przy czym liczba osób objętych wsparciem z danego województwa nie może przekroczyć 90 proc. ogółu uczestników szkoleń. W przypadku grupy przedsiębiorstw warunek ponadregionalności jest spełniony, jeżeli przedsiębiorstwa mają siedziby lub struktury organizacyjne co najmniej w dwóch województwach.

Wyłączeni z dotacji

O dofinansowanie szkoleń w PARP nie mogą się ubiegać:

● przedsiębiorcy skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, za przestępstwo karne skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

● podmiot, niebędący osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1;

● przedsiębiorcy, którzy:

– posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,

– pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego,

– w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia naruszyli w istotny sposób umowę zawartą z PARP,

– wykorzystali środki dotacji rozwojowej niezgodnie z przeznaczeniem.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać dotację PARP na szkolenia pracowników.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy potrzeba wkład własny
- Czy potrzeba wkład niepieniężny
- Jak wygląda finansowanie inwestycji