Nie

Od wynagrodzenia za październik wypłaconego w listopadzie składki powinny być rozliczone w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu do ubezpieczeń pracowniczym, a więc 01 10 XX. Stosunek pracy na urlopie bezpłatnym wciąż trwa - jest tylko zawieszony.

Okres urlopu bezpłatnego jest okresem przerwy w podleganiu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z umowy o pracę. Pracodawca za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, składa za niego imienny raport miesięczny ZUS RSA (z kodem tytułu do ubezpieczeń 01 10 XX), gdzie podaje okres przerwy w opłacaniu składek, tj. 01-30.11, gdy urlop bezpłatny obejmuje cały listopad oraz kod świadczenia/przerwy 111 (urlop bezpłatny).

Jeżeli w listopadzie pracownik otrzymał wynagrodzenie za październik, to składki od tego przychodu powinny zostać rozliczone w składanym za listopad raporcie ZUS RCA z kodem tytułu do ubezpieczeń pracowniczym, a więc 01 10 XX. Pracownik nie został bowiem wyrejestrowany z ubezpieczeń, gdyż umowa o pracę nie została rozwiązana, a ma tylko przerwę w opłacaniu składek. Składki powinny zostać rozliczone w raporcie z kodem 30 00 XX tylko wówczas, gdy z końcem października zostałaby rozwiązana umowa o pracę, a wypłata wynagrodzenia za październik nastąpiłaby w listopadzie. Kod tytułu do ubezpieczeń 30 00 XX stosuje się bowiem wyłącznie w sytuacji, gdy rozliczamy składki w kolejnym miesiącu już po wyrejestrowaniu danej osoby z ubezpieczeń.

Jeżeli przerwa w opłacaniu składek wykazana w raporcie ZUS RSA dotyczy całego miesiąca rozliczeniowego, za który płatnik składa komplet dokumentów rozliczeniowych, i pracownikowi w tym miesiącu nie wypłacono wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia, płatnik składa za tego pracownika wyłącznie raport ZUS RSA. Wobec tego za grudzień płatnik będzie składał za pracownika tylko raport ZUS RSA, gdzie będzie wykazywał okres urlopu bezpłatnego (01.12-31.12) i kod świadczenia przerwy (111). Pracodawca nie powinien składać za pracownika zerowego raportu ZUS RCA.

MICHAŁ JAROSIK

specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 13 pkt 1, art. 41 ust. 3 pkt 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).