Prawo do renty strukturalnej mają rolnicy, którzy przekażą gospodarstwa o powierzchni co najmniej 3 ha. Natomiast w przypadku gospodarstw w województwach: śląskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim nie może mieć ono mniej niż 1 ha. Wypłata tych świadczeń jest zagwarantowana rolnikom na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowe zasady przyznawania tych świadczeń określa rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 109, poz. 750). Świadczenie takie może otrzymać rolnik wpisany do ewidencji producentów rolnych. Największym problemem dla wnioskodawców jest brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych, czyli wykształcenia rolniczego lub stażu pracy w gospodarstwie rolnym), osób mających przejąć użytki rolne.

Każdy wniosek złożony do Agencji podlega weryfikacji. Kierownik biura powiatowego (gdzie zostały złożone dokumenty) w ciągu 40 dni od złożenia kompletnego wniosku wydaje postanowienie o spełnieniu wstępnych warunków do uzyskania renty strukturalnej. Od tego momentu wnioskodawca ma sześć miesięcy ma złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Następnie w ciągu kolejnych 30 dni zostanie wydana decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania renty. W 2007 roku o renty strukturalne na nowych zasadach ubiega się 8593 rolników.

Ponadto ARMiR informuje, że zdarzają się pojedyncze przypadki niewielkich opóźnień rent przyznawanych w latach 2004 - 2006. Zazwyczaj są one spowodowane zmianą rachunku bankowego osoby, która prowadziła gospodarstwo lub innymi czynnikami wymagającymi wprowadzenia do systemu informatycznego nowych danych.

BoŻena Wiktorowska

bozena.wiktorowska@infor.pl