Resort pracy przesłał do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest tam wiele korzystnych rozwiązań dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W dwóch przypadkach będą oni mogli nabyć status bezrobotnego. Pierwszy wystąpi wtedy, gdy prowadzący działalność ma wpis do ewidencji działalności z przyszłą datą jej rozpoczęcia. Do tej daty może być zarejestrowany w urzędzie pracy. Status bezrobotnego będą też mogły mieć osoby w czasie zawieszenia działalności.

W projektowanych przepisach o szkoleniach proponuje się traktowanie w jednakowy sposób podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i, co jest nowością, działalności gospodarczej. Skierowany na szkolenie przez starostę bezrobotny będzie więc miał prawo do jego ukończenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął działalność gospodarczą. Bezrobotnemu, który podejmie w trakcie szkolenia działalność gospodarczą albo zatrudnienie (jak dotychczas), będzie przysługiwać stypendium w wysokości 20 proc. zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie czy działalność gospodarczą do zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

– Status bezrobotnego powinna mieć osoba, która nie ma zatrudnienia, zarówno były pracownik, jak i osoba, która formalnie prowadzi biznes, ale obecnie go zawiesiła – mówi prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego.