Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 414 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

O zmiany w przepisach dotyczących procedury przyznawania pomocy zabiegały samorządy. Zdaniem samorządowców, to kierownicy ośrodków pomocy społecznej mają najpełniejszą informację o sytuacji materialnej uczniów i dlatego naturalną rzeczą byłoby to, by to właśnie oni prowadzili postępowania w sprawach indywidualnego udzielania pomocy socjalnej.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu

Obecnie do wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń o charakterze socjalnym przepisy upoważniają wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Niektóre samorządy poprzez uchwałę rady gmin upoważniały kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie pomocy materialnej uczniom. Te uchwały gmin były jednak uchylane przez nadzór wojewody jako niezgodne z prawem.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej przyznawania pomocy materialnej dla uczniów przygotowała sejmowa Komisja Przyjazne Państwo.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.