Na rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron zgodę muszą wyrazić obie strony stosunku pracy. Nie wystarczy wyznaczenie terminu rozwiązania umowy przez pracodawcę.
Pracownik był zatrudniony w firmie na czas nieokreślony. Wiedział, że pracodawca zwalniania pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, i dlatego zwrócił się do niego o umożliwienie dalszego zatrudnienia po 17 marca 2007 r., w którym nabędzie prawo do wcześniejszej emerytury. Zarząd firmy zgodził się na przedłużenie okresu zatrudnienia pracownika o pół roku. Po tym okresie stosunek pracy miał zostać rozwiązany za porozumieniem stron. Gdy zbliżał się termin rozwiązania stosunku pracy, pracownik zwracał się do pracodawcy o umożliwienie mu dalszego zatrudnienia. Termin rozwiązania stosunku pracy był dwukrotnie przesuwany do 30 czerwca 2008 r. Na kolejne przedłużenie terminu zatrudnienia prezes zarządu nie wyraził już zgody.
Pracownik zwrócił się do sądu I instancji o ustalenie istnienia stosunku pracy. Ten uznał, że wniosek pracownika o przedłużenie okresu zatrudnienia nie dotyczył rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Zdaniem sądu pracownik przyjął jednak ofertę pracodawcy rozwiązania stosunku pracy w takim trybie.