Jedną z możliwych dróg prowadzących do rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest złożenie przez pracownika wniosku w tym zakresie skierowanego do pracodawcy. Kiedy w takim przypadku następuje skuteczne rozwiązanie umowy o pracę? Czy pracodawca musi zgodzić się na propozycję pracownika?
Wystąpienie pracownika z propozycją rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o zawieraniu umów, a w szczególności o ofercie (art. 66 k.c. i następne w zw. z art. 300 k.p.).
Złożenie przez pracownika propozycji rozwiązania umowy o pracę w tym trybie upoważnia pracodawcę do przyjęcia lub odrzucenia tej oferty. Przychylenie się do wniosku pracownika skutkować będzie rozwiązaniem umowy na mocy zgodnych oświadczeń woli. Odmawiając jednak przyjęcia złożonej oferty, pracodawca nie naraża się taką odmową na zarzut naruszenia praw pracowniczych (wyrok Sądu Najwyższego z 27 marca 2000 r., I PKN 557/99, OSNP 2001, z. 16, poz. 511).
Jeśli pracownik w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron wyraźnie określił termin, w którym ma nastąpić rozwiązanie umowy, to nastąpi ono tylko w przypadku złożenia przez pracodawcę oświadczenia woli o przyjęciu złożonej przez pracownika oferty przed upływem wskazanego terminu. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga bowiem w takim przypadku zgodnego oświadczenia woli obu stron stosunku pracy zarówno co do sposobu zakończenia stosunku pracy, jak i co do terminu jej rozwiązania (zob. wyrok SN z 14 września 1998 r., I PKN 315/98, OSNP 1999, z. 19, poz. 617).
Jeżeli pracodawca, godząc się na rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie, zaproponuje jednak inny termin jej rozwiązania, jego oświadczenie należy potraktować już jako nową ofertę, która doprowadzi do rozwiązania umowy, jeśli pracownik taką ofertę przyjmie.