Urzędnicy służby cywilnej posiadają specjalny status, którego wyrazem są ich szczególne przywileje pracownicze. Jednym z nich jest przywrócony po kilku latach w zmienionej formie dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Korzystanie z urlopu na ogólnych zasadach

Urlop dodatkowy przysługuje określonym grupom zawodowym, w tym urzędnikom służby cywilnej, oprócz zwykłego urlopu wypoczynkowego. Urzędnicy służby cywilnej w aspekcie prawa do podstawowej części urlopu wypoczynkowego posiadają uprawnienia identyczne jak pozostali pracownicy. Z tego powodu wymiar ich urlopu podstawowego, jak i zasady jego nabycia wynikają z kodeksu pracy.

Przy ustalaniu prawa do podstawowego urlopu wypoczynkowego w służbie cywilnej bierze się pod uwagę:

● ogólny staż pracy pracownika,

● wykształcenie.

Wymiar urlopu podstawowego urzędników służby cywilnej wynosi:

● 20 dni dla pracowników ze stażem krótszym niż 10 lat,

● 26 dni dla pracowników ze stażem co najmniej 10- letnim.

Urlop powyższy udzielany jest według ogólnych zasad określonych w kodeksie pracy.

Ustawa o służbie cywilnej w sposób wyraźny przesądza, iż dni tygodnia niebędących dniami pracy w urzędzie nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. Z kolei rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia ustala dyrektor generalny urzędu.

Czas pracy członków korpusu służby cywilnej nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż osiem tygodni.

W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. W rozkładach tych czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 tygodni. Urlopu członkom korpusu służby cywilnej udziela się zgodnie z obowiązującym go rozkładem w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu.