Ogólne zasady wszystkich postępowań kontrolnych prowadzonych u płatnika będącego przedsiębiorcą określa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą w rozumieniu tej ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Natomiast szczegółowo kontrolę wykonywania obowiązków przez płatników składek w zakresie ubezpieczeń społecznych określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek. Wspomniane rozporządzenie nie było nowelizowane od 1998 roku i wiele przepisów jest niespójnych. Należy zatem stosować ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a w sprawach nieuregulowanych – ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzenie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie kontrole i kiedy ZUS może prowadzić u płatników.

W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zakresu kontroli

Czynności inspektora

Obowiązków płatników

Częstotliwości kontroli

Miejsca kontroli

Sprawdź odpowiedzi na pytania:

Czy czas kontroli jest limitowany

W jakim terminie trzeba złożyć korektę dokumentów