Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 89 senatorów, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Nowela trafi teraz do prezydenta.

Według resortu zdrowia, znowelizowana ustawa o pomocy publicznej ma na celu zwiększenie efektywności restrukturyzacji finansowej zoz-ów. Ma to wpłynąć na wydawanie pozytywnych decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, umorzenie części pożyczki oraz poprawę kondycji finansowej.

Z informacji BGK wynika, że po wejściu w życie ustawy o pomocy publicznej podpisano 553 umowy o pożyczkę. Na pomoc dla zoz-ów państwo przeznaczyło ok. 2 mld zł, do wykorzystania pozostało jeszcze ok. 246 mln zł.

Zgodnie z nowelą, pierwszą grupę podmiotów, mogących ubiegać się o pożyczkę z BGK, stanowią zoz-y, które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji. W tej grupie znajdują się również zakłady, które zakończyły ten proces i mogłyby przeznaczyć środki z pożyczki na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem zobowiązań objętych restrukturyzacją.

Zoz-om, które nie zakończyły procesu restrukturyzacji, zaciągnięta pożyczka ma umożliwić spłatę zaległych zobowiązań

Drugą grupę podmiotów, do których skierowana jest nowela, stanowią zakłady nieposiadające zaległości w spłacie zobowiązań i niepodlegające restrukturyzacji finansowej.

Środki uzyskane w wyniku udzielania pożyczki zoz może przeznaczyć na: spłatę należności z tytułu zobowiązań wobec pracowników, spłatę należności i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, które przed dniem wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji zostały rozłożone na raty, albo terminy ich zapłaty zostały odroczone; spłatę pożyczki udzielonej przez podmiot, który utworzył zakład.

Zoz-om, które nie zakończyły procesu restrukturyzacji, zaciągnięta pożyczka ma umożliwić spłatę zaległych zobowiązań.