Urząd pracy może pozbawić statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku taką osobę, która dorabia, nie chce się szkolić albo nieprzerwanie choruje dłużej niż 90 dni.

Czy za niestawienie się w urzędzie straci się zasiłek

Otrzymałem z urzędu pracy pisemne wezwanie, żebym w konkretnym dniu o wyznaczonej godzinie stawił się na rozmowę z doradcą zawodowym. Czy za niestawiennictwo stracę zasiłek?
TAK Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do swojego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez niego terminie po to, by przyjąć propozycję odpowiedniej pracy lub inną formę pomocy. Wizyta bezrobotnego jest też potwierdzeniem, że jest on gotów do podjęcia pracy.
Dyrektor urzędu pracy wyda decyzję o wykreśleniu bezrobotnego na trzy miesięcy z rejestru bezrobotnych i pozbawieniu go prawa do zasiłku, jeśli nie stawił się w urzędzie. Zostanie on wykreślony od dnia, w którym nie stawił się w urzędzie pracy. Nie poniesie tych konsekwencji wówczas, gdy poda uzasadnioną przyczynę swojego niestawiennictwa w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym miał być w urzędzie. Taką przyczyną jest jego choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim.
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 3 i 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy chory może być pozbawiony zasiłku

Czy można stracić zasiłek, gdy przerwie się szkolenie

Czy za dorabianie bezrobotny straci zasiłek

Czy praktykant straci zasiłek

Czy emeryt może otrzymywać zasiłek

Czy będąc za granicą można stracić zasiłek

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy urząd pracy może pozbawić prawa do zasiłku dla bezrobotnych.