Unijne szkolenia dla osób pozostających bez pracy są najpopularniejszym działaniem realizowanym za środki UE. Według najnowszych danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zostało już zakontraktowane 37 proc. wszystkich pieniędzy przyznanych Polsce do 2013 roku, które są przewidziane na aktywizację bezrobotnych. Uczestnictwo w projektach rozpoczęło dotychczas ponad 290 tys. bezrobotnych. Nikt jednak na bieżąco nie sprawdza, ilu z nich po ukończeniu szkolenia znajduje pracę.

Ponieważ środków na aktywizację bezrobotnych jest coraz mniej, województwa chcą zwiększyć efektywność ich szkoleń.

– Wydatkowanie unijnych środków jest duże i naszym priorytetem powinno być zwiększenie zatrudnienia – mówi Edward Marek Wroniewski, wicedyrektor WUP w Warszawie.

Dlatego w konkursach w 2010 roku pojawi się dodatkowy wymóg, tzw. wskaźnik zatrudnienia. Na przykład w konkursie, który w marcu ogłosi WUP w Warszawie, firmy szkoleniowe, które zobowiążą się, że po zakończeniu szkolenia znajdą pracę dla co najmniej 10 proc. uczestników, otrzymają dodatkowe 5 punktów. Będą więc miały większą szansę na otrzymanie dotacji na szkolenia. Podobnie w województwie wielkopolskim w konkursach będą dodatkowo punktowane projekty, których rezultatem będzie znalezienie zatrudnienia, stażu, praktyki zawodowej lub wolontariatu.