Rozmawiamy z BARBARĄ BORYCZ, wicedyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach - Jak korzystając ze środków UE, można potwierdzić niepełne kwalifikacje zawodowe?

Osoba chcąca nieodpłatnie uzyskać formalne (zewnętrzne) potwierdzenie kwalifikacji ogólnych lub zawodowych, powinna zgłosić się do jednego z projektów w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działaniem tym w poszczególnych województwach zajmują się wojewódzkie urzędy pracy lub urzędy marszałkowskie. Instytucje te wybierają więc w drodze konkursu najlepsze projekty, wspierające osoby posiadające niepełne kwalifikacje. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych tych instytucji. W województwie śląskim Działanie 9.3 prowadzi WUP w Katowicach, a opisy realizowanych projektów są na stronie internetowej http://efs. wup-katowice.pl. W celu uzyskania szerszych informacji, dotyczących np. terminów naboru czy niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych, należy się kontaktować bezpośrednio z instytucją realizującą konkretny projekt.

Jakie wsparcie można uzyskać?
Uczestnik projektu może potwierdzić kwalifikacje zawodowe, zdając egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy lub na tytuł mistrza, jak i ogólne, np. przystępując do sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu po gimnazjum czy egzaminu maturalnego. Mieszkańcy województwa śląskiego mogli dotychczas zdobyć kwalifikacje m.in. w zawodach takich, jak: betoniarz zbrojarz, fotograf, obuwnik ortopedyczny, piekarz, monter izolacji budowlanych, rzeźbiarz w drewnie, witrażownik czy wizażystka oraz uzyskać tytuły czeladnika lub mistrza w tych zawodach. Potwierdzali także kwalifikacje ogólne poprzez zdanie w szkołach dla dorosłych egzaminu po gimnazjum lub egzaminu maturalnego. W ubiegłym roku w naszym województwie była też szansa uzyskania certyfikatu językowego lub komputerowego. Obecnie, z powodu zmiany przepisów prawnych, nie ma takiej możliwości.
Komu przysługuje wsparcie?
Do projektu mogą przystąpić osoby w wieku 25–64 lat oraz nieuczące się w wieku 18–24 lat. Może to być np. pracownik, osoba wykonująca zlecenia lub dzieła, pozostająca bez zatrudnienia, w tym również zarejestrowana jako bezrobotna, pod warunkiem że zgłasza z własnej inicjatywy, bez żadnego skierowania lub delegowania, chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Wszystkie formy wsparcia udzielane w ramach projektu są bezpłatne dla jego uczestników, w tym również udział w egzaminie, bez względu na uzyskane wyniki.