PROBLEM CZYTELNIKA

BEATA SUPERSON-POLOWIEC,

ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego A. Polowiec

EKSPERT WYJAŚNIA

Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Powinien także organizować okresowe szkolenia w tym zakresie. Z obowiązujących przepisów wynika, że tego rodzaju szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Czas poświęcony na uczestniczenie w nich wlicza się w całości do czasu pracy. Nie ma przy tym znaczenia rozkład czasu pracy przewidziany w obowiązującym harmonogramie. W praktyce mogą zdarzyć się przypadki, gdy pracodawca ma kłopot ze zorganizowaniem szkolenia bhp w godzinach pracy. W takich sytuacjach czas poświęcony na branie w nim udziału traktowany jest jak godziny nadliczbowe. Oznacza to obowiązek wypłacenia pracownikom dodatku.

NASZA REKOMENDACJA

Ze względu na to, że czytelnik musiał odbyć szkolenie z zakresu bhp w czasie wolnym od pracy, jego pracodawca powinien wypłacić mu dodatek w wysokości odpowiadającej dodatkowi za pracę w godzinach nadliczbowych.

Not. MONIKA BURZYŃSKA

Podstawa prawna

■ Art. 2373 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).