Pracodawca nie nalicza składek emerytalnej i rentowych, jeśli pracownica w okresie korzystania z zasiłku macierzyńskiego wykonuje działalność zarobkową rodzącą tytuł do ubezpieczeń społecznych lub posiada prawo do emerytury lub renty.

Pracownica powinna poinformować o takim fakcie pracodawcę, by ten mógł prawidłowo naliczać składki i przekazywać dokumenty do ZUS. Warto zapamiętać, że pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim, która jednocześnie zawarła z własnym pracodawcą lub innym podmiotem umowę zlecenia, podlega ubezpieczeniom jak zleceniobiorca. W tym czasie składek od zasiłku macierzyńskiego nie nalicza się. Jeżeli pracownica kontynuuje lub podejmuje działalność gospodarczą, to w okresie wykonywania działalności nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu otrzymywania zasiłku. Składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe (chorobowe dobrowolnie) i zdrowotne opłaca z tytułu działalności gospodarczej. Umowa o dzieło zawarta przez osobę pobierającą zasiłek macierzyński z własnym pracodawcą lub innym podmiotem nie rodzi obowiązku ubezpieczeń. Taka osoba podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zasiłku macierzyńskiego. Kobieta, która pobiera dwa zasiłki macierzyńskie z tytułu zatrudnienia u dwóch pracodawców, ubezpieczona jest z tytułu pobierania obu zasiłków. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zasiłek macierzyński przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy.

TOMASZ PODGÓRSKI

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 6, 13, 18, 36 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).