Standardowo polisa turystyczna składa się z ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą wzbogaconego o assistance. Dodawane są ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie bagażu i sprzętu narciarskiego.

Coraz częściej jako opcje są dostępne ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży, wcześniejszego powrotu. Najczęściej taka rezygnacja może być uzasadniona poważnymi problemami zdrowotnymi ubezpieczonego lub osób bliskich lub szkodą w jego mieszkaniu (powódź, włamanie, pożar).

Tylko jeden ubezpieczyciel (Mondial Assistance) wystawia polisy all-risk: uzasadnieniem rezygnacji mogą być wszystkie udokumentowane zdarzenia losowe, niezależne od klienta i uniemożliwiające mu wyjazd.

Nowatorską ofertą jest pakiet SKI Plus Warty, składający się z trzech rodzajów świadczeń. Polisa może zapewniać klientowi zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego (do 40 zł dziennie), jeśli jego własny został skradziony lub uszkodzony. Jeśli na skutek wypadku lub nagłego zachorowania nie możemy wykorzystać zakupionego karnetu, towarzystwo zwraca 80 proc. jego wartości.

Również 40 zł dziennie mogą dostać ubezpieczeni, jeśli trasy zjazdowe są zamknięte z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Taki pakiet kosztuje 5 zł za dzień przy tygodniowym wyjeździe.