Tak

Gdy niezdolność do pracy powstanie przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Premie należy uwzględniać proporcjonalnie do pełnych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia w kwartałach przed chorobą.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony u pracodawcy przez okres krótszy niż cztery kwartały poprzedzające powstanie niezdolności do pracy, wówczas premie kwartalne należy uwzględniać w podstawie wymiaru proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia w tych kwartałach kalendarzowych poprzedzających zachorowanie, z których premia kwartalna podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku. Zasada ta ma zastosowanie także wówczas, gdy pracownik korzystał z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego. Zatem w analizowanej sytuacji w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownicy za grudzień 2007 r. należy uwzględnić przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia do listopada 2007 r. (za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia) oraz 1/6 premii kwartalnej za II i III kwartał 2007 r.

ANETA MAJ

ekspert od zasiłków

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 36 ust. 2, art. 41 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).