Mniej pieniędzy otrzymają firmy zatrudniające niepełnosprawnych, a urzędnicy stracą dodatek specjalny. Więcej osób będzie mieć za to prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, a nauczyciele otrzymają podwyżki.
Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych, czyli tzw. ustawę okołobudżetową. Przesądza ona m.in. o zmianach w świadczeniach pielęgnacyjnych, płacach nauczycieli czy urzędników oraz pomocy za zatrudnianie niepełnosprawnych.

Bez dodatku

Od stycznia członkowie korpusu służby cywilnej nie otrzymają dodatku specjalnego. W ubiegłym roku wynosił on średnio 87 zł miesięcznie. W tym roku na pracowników i urzędników służby cywilnej zatrudnionych w policji, administracji skarbowej oraz inspekcjach wojewódzkich przypada średnio 47 zł miesięcznie, a w pozostałych urzędach – 34 zł.
Likwidację dodatku popiera Sławomir Brodziński, szef służby cywilnej. Jego zdaniem dodatek ten nie motywuje urzędników do efektywnej pracy. Otrzymują go bowiem wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko i przydzielone zadania.

Wyższe pensje nauczycieli

W uchwalonej ustawie doprecyzowano też, że podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli nastąpi nie później niż do 30 września 2010 r. z wyrównaniem od 1 września. Z podwyżkami od września nie zgadza się Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
– Brak podwyżki od stycznia 2010 r. będzie skutkować mniejszym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, gdyż przyjętą kwotą bazową do naliczania zfśs w 2010 roku będzie kwota bazowa ze stycznia 2009 r. – mówi Wojciech Jaranowski, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Projekt ustawy budżetowej na 2010 rok przewiduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Zgodnie z nim od 1 września 2010 r. kwota bazowa będąca podstawą wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli wzrośnie o 7 proc., czyli z 2286,75 zł do 2446, 82 zł.Świadczenie bez kryterium

Od stycznia zaczną też obowiązywać nowe zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne dla osób, które rezygnują z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Przyjęta ustawa zniosła kryterium dochodowe uzależniające przyznanie przez gminę tego świadczenia. Obecnie wynosi ono 583 zł w przeliczeniu na członka rodziny.
– To dobrze, że taka zmiana została wprowadzona, zwłaszcza, że do dawna apelowaliśmy do rządu o zniesienie kryterium – mówi Małgorzata Rycąbel ze Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje, że skorzystają na tym rodzice, którzy rezygnowali z zatrudnienia, aby opiekować się dzieckiem, a nie mieli odprowadzanych przez gminę składek emerytalnych, bo nie przysługiwało im świadczenie. W związku z taką zmianą osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne nie będzie musiała co roku składać wniosku o jego przyznanie. Gmina przyzna je, tak jak zasiłek pielęgnacyjny, na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Według szacunków rządu liczba osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne zwiększy się o ok. 3,5 tys.

Mniej na rehabilitację

Dotacja z budżetu na dofinansowanie płac niepełnosprawnych nie będzie wynosić co najmniej 30 proc. całej kwoty przeznaczonej na takie dopłaty. W 2009 roku gwarantowała to ustawa o rehabilitacji, która została zmieniona.
W przyszłym roku firmy z otwartego rynku pracy nadal będą więc otrzymywały o 30 proc. niższe dofinansowania do płacy niepełnosprawnych niż zakłady pracy chronionej.
Wysokość dopłat do pensji dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników będzie też obliczana na podstawie płacy minimalnej z 2009 roku (1276 zł), a nie – jak przewidują obowiązujące przepisy – z 2010 roku (1317 zł).
Pomoc wypłacana firmom nie wzrośnie więc o 3,2 proc. Łącznie na tych zmianach rząd może zaoszczędzić około 200 mln zł.

Darmowe posiłki dla dzieci

Sejm zadecydował też o przedłużeniu na lata 2010–2013 rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Jest on skierowany w szczególności do dzieci poniżej 7 lat i uczniów. Aby mieć przyznany darmowy posiłek, dochód rodziny nie może przekraczać 150 proc. kryterium dochodowego w pomocy społecznej.
Ponadto posłowie zadecydowali o podwyższeniu wskaźnika liczby dzieci, które będą mogły otrzymać posiłek, jeżeli w ich rodzinach jest wyższy dochód. Z takiej możliwości będzie mogło skorzystać maksymalnie 20 proc. dzieci, spośród ogółu objętych dożywianiem na terenie gminy. Dotychczas ten wskaźnik wynosił 10 proc.
W następnych czterech latach na realizację programu będzie przeznaczone 3,1 mld zł, przy czym w dalszym ciągu gminy, aby otrzymać dotację od wojewody, muszą zagwarantować 40 proc. środków z własnego budżetu.
4,5 mld zł wyda w 2010 roku PFRON na zatrudnianie niepełnosprawnych