Czy inspektor pracy może wnieść pozew

Pracownik zwrócił się do inspektora pracy z prośbą o interwencję w sprawie zatrudniania go od trzech lat na podstawie umów zlecenia zamiast na podstawie umowy o pracę. Czy inspektor pracy może wnieść pozew w jego imieniu?

TAK

Inspektor pracy jest uprawniony do wniesienia pozwu na rzecz pracownika, jednak wyłącznie w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. Może to zrobić nawet bez zgody i wiedzy pracownika. Zgoda taka jest natomiast wymagana wówczas, jeśli inspektor pracy chciałby wstąpić do już toczącego się postępowania. Sąd nie może oceniać, czy inspektor pracy miał prawo wystąpić z pozwem. Ostatecznej oceny zasadności powództwa dokonuje dopiero w wyroku, kiedy uwzględnia lub oddala powództwo. Inspektor pracy występujący z pozwem na rzecz pracownika lub wstępujący do procesu ma taki status jak prokurator. Po wytoczeniu sprawy przez inspektora pracownik może wstąpić do sprawy na każdym jej etapie w charakterze powoda. Może to nastąpić poprzez złożenie ustnego oświadczenia do protokołu podczas rozprawy lub w piśmie procesowym. Wstąpienie osoby, na rzecz której wytoczono powództwo do sprawy, nie jest jednak konieczne. Konsekwencje procesowe rozpoznania przez sąd takiej sprawy dla pracownika, na rzecz którego działa inspektor pracy, jak i dla pozwanego, będą takie same, jak gdyby sprawa została wniesiona przez samego pracownika, ponieważ wyrok prawomocny, który zapadł w sprawie wytoczonej przez inspektora pracy, ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy tymi stronami. Oznacza to, że sprawa o to samo roszczenie nie będzie mogła być wniesiona przez samego pracownika, gdyż jego pozew podlegałby odrzuceniu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak może pomóc inspektor pracy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy inspektor może być pełnomocnikiem
- Czy inspektor pomoże wyegzekwować zaległe pensje
- Co może inspektor, gdy naruszane są zasady BHP
- Co grozi za łamanie praw pracownika