Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rządowy projekt przewiduje, że w przyszłym roku budżet państwa przekaże PFRON środki na pokrycie co najmniej 25 proc. kosztów dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Oznacza to, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, fundusz z własnych środków będzie musiał pokryć nawet 75 proc. kosztów takich dopłat. A nie są to małe pieniądze. W 2008 roku wypłata dofinansowań ma kosztować 1,8 mld zł. To ponad 1/3 całego budżetu PFRON.

Gdyby posłowie odrzucili projekt zmian, Fundusz musiałby pokryć z własnych pieniędzy maksymalnie tylko 45 proc. wartości dopłat (czyli o 540 mln zł mniej niż w przypadku przyjęcia nowelizacji). Wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji złożyła sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

- Jeśli fundusz będzie musiał przekazać więcej środków na dofinansowania do wynagrodzeń, może zabraknąć mu środków na realizację innych celów - mówi Sławomir Piechota, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jego zdaniem może zabraknąć pieniędzy, na przykład na likwidację barier architektonicznych lub na wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

- Oczywiscie w przypadku zmniejszenia dotacji budżetowej kwota środków PFRON przeznaczona na inne zadania, przede wszystkim programy Funduszu, zostanie odpowiednio obniżona - mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy PFRON.

Wypłata dofinansowań dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne jest bowiem ustawowym obowiązkiem Funduszu, a realizacja konkretnych programów to tylko jego własne działanie.

- Przysługuje nam więc roszczenie o zapłatę takiego dofinansowania - mówi Piotr Falkowski, przedsiębiorca zatrudniający niepełnosprawnych.

W opinii przewodniczącego sejmowej komisji zwiększenie środków PFRON na wynagrodzenia spowoduje także, że może zabraknąć pieniędzy na działalność ośrodków dziennej opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi oraz transport niepełnosprawnych uczniów do szkół lub innych placówek edukacyjnych.

- Przypominam jednocześnie, że pieniądze z budżetu państwa na dofinansowania pensji miały stanowić rekompensatę za likwidację ulg podatkowych dla osób niepełnosprawnych w 2002 roku - dodaje Sławomir Piechota.

Zmniejszenie dotacji budżetowej na ten cel oznaczałoby więc, że państwo pozbawia osoby niepełnosprawne raz przyznanej im pomocy.

1,8 mld zł będą kosztować dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych w 2008 roku

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl

Podstawa prawna

■  Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).