Minister obrony narodowej przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur i rent wojskowych oraz sposobu ich zmniejszania. Zmiana ta wynika z wejścia w życie ustawy z 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. nr 95, poz. 785). Zgodnie z nią w przypadku osiągania dodatkowych przychodów renta lub emerytura żołnierza będzie zmniejszana o kwotę nie wyższą niż 25 proc. To rozwiązanie korzystne dla osób otrzymujących niskie świadczenia.

Zmiana przepisów to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2008 r. (sygn. akt P 9/06). Uznał on za niezgodne z konstytucją zróżnicowanie zmniejszania świadczenia w zależności od przychodów.