Tak

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. W przedstawionej sytuacji dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustało z mocy prawa 1 września.

W uzasadnionych przypadkach ZUS na wniosek ubezpieczonego może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie. Zatem może pan wystąpić ze stosownym wnioskiem podając przyczynę zwłoki. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, mimo opłacenia składek po terminie w dalszym ciągu będzie pan objęty ubezpieczeniem chorobowym. Jeżeli natomiast nie wystąpi pan z takim wnioskiem lub zostanie on rozpatrzony negatywnie, ubezpieczenie chorobowe ustanie od 1 września. Ponowne przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jest możliwe tylko na bieżąco, tj. od dnia złożenia wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).